Author(s): Hu Huang, Ying Liu, Lei Wang, Wen Li, 2017.

Publication: PLOS ONE

Read Report here.