Author(s): Shinji Ueno, Ayami Nakanishi, Akira Sayo, Taro Kominami, Yasuki Ito, Takaaki Hayashi, Kazushige Tsunoda, Takeshi Iwata, Hiroko Terasaki

Publication: Documenta Ophthalmologica

Read Report here.